Category: सुभाषित

Subhashitani Sanskrutam

सुप्रभातम्

अत्यन्तकोपः कटुका च वाणी दरिद्रता च स्वजनेषु वैरं ।नीचप्रसङ्ग: कुलहीनसेवा चिह्नानि देहे नरकस्थितानाम् ॥ Extreme of anger, harsh speech, poverty, enmity with relatives, association with evil men, service of people from not so good...